Regulamin i Polityka prywatności

Nowe zasady obsługi klienta

Do salonu przyjdź w maseczce zasłaniającej usta i nos.

Przychodź punktualnie na umówione wizyty, a jeśli jesteś wcześniej – poczekaj przed wejściem.

Prosimy nie przychodź z osobami towarzyszącymi.

Nie używaj telefonu komórkowego w trakcie wykonywania usługi.

Na wizyty umów się telefonicznie, mailowo lub przez social media.

O anulowaniu wizyty prosimy informować telefonicznie minimum 24h przed wizytą.

Jeżeli masz niepokojące objawy koniecznie przełóż wizytę.

Po wejściu do salonu zdezynfekuj oraz umyj ręce, maskę noś przez cały okres wykonywania zabiegu, chyba że masz zabieg wykonywany na twarz. Dotykaj jak najmniejszą ilość powierzchni w salonie.

Szanowni Klienci,
ze względów epidemiologicznych może się zdarzyć konieczność chwilowego oczekiwania na wizytę przed drzwiami salonu za co z góry przepraszamy.
Prosimy o wyrozumiałość.
Wileńska Clinic

 

Nota prawna

Skando Bogdan Szarek ul. Nowogrodzka 35/41 lok.810 NIP 826-133-68-55 jako właściciel niniejszej strony www.wilenskaclinic.pl oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu mają wyłącznie cel informacyjno-promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Skando Bogdan Szarek dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z jednym z salonów firmy.

Właściciel strony zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian wedle uznania oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia  poszczególnych podstron bądź całej strony.

Skando Bogdan Szarek nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach www, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.  Skando Bogdan Szarek nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat salonu Wileńska Clinic z których prowadzą łącza do niniejszej strony.

Serwis www.wilenskaclinic.pl – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Skando Bogdan Szarek, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody.

Nazwa i logo „Wileńska Clinic” podlega ochronie prawnej i nie może być wykorzystywana bez zgody Skando Bogdan Szarek.

 

BIULETYN INFORMACYJNY – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SKANDO Bogdan Szarek z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 35/41/810, w dalszej części biuletynu zwana SKANDO.

Z uwagi na skalę i rodzaj działalności SKANDO nie ustanowiła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych jest możliwy w następujący sposób:

 • pod adresem pocztowym: 00-691 Warszawa ul. Nowogrodzka 35/41/810
 • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@medicalperfect.pl

Przetwarzanie Państwa danych opiera się o przepisy prawa określone w artykule 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (dalej: RODO). Wskazana podstawa prawna w postaci uzasadnionego interesu administratora oraz konieczności wywiązania się przez administratora z zawartej umowy oznacza legalne działania zmierzające do wypełnienia celów umownych działalności gospodarczej prowadzonej prze SKANDO (cel zarobkowy, zapewnienie wysokiej jakości usług, rozwój działalności, wprowadzanie nowych usług i kreowanie wizerunku rynkowego firmy).

Podanie Państwa danych osobowych dla celów przetwarzania przez SKANDO nie jest obowiązkiem prawnym. Państwa dane osobowe, wskazane w standardowo stosowanych formularzach, stanowią niezbędne do wywiązania się przez SKANDO z realizacji umowy świadczonych usług. SKANDO jako administrator gromadzi dane osobowe zwykłe w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego, adresu zamieszkania, wieku, informacji o zakresie zabiegów wykonanych na rzecz klienta przez SKANDO.

SKANDO informuje, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Celem weryfikacji jakości wykonanych zabiegów i ustalenia poziomu Państwa satysfakcji oraz ustalenia potrzeby i kierunku dalszych działań kosmetycznych:
 • Celem marketingu bezpośredniego oraz przekazywania informacji handlowej oferowanych towarów i usług:
 • podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes SKANDO związany z wykonywaniem działalności gospodarczej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz konieczność wywiązania się przez SKANDO z zawartej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
 • określające klienta: przykładowo imię, nazwisko, wiek
 • określenie możliwości kontaktu: przykładowo numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, dane lokalizacyjne – miasto bądź województwo,
 • informacje dodatkowe: informacje o przeprowadzonych dla Państwa zabiegach, umówionych terminach wizyt oraz rekomendacjach specjalisty co do dalszych działań.

Państwa dane osobowe udostępniamy:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie czynności niezbędnych dla realizacji zadań związanych z Państwa obsługą:
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych (dalej: procesorom) wykonującym prace zlecone ze strony SKANDO:

– dane osobowe przekazane procesorom będą wykorzystywane w ściśle określonym celu,

– procesor nie ma prawa przekazywania powierzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody SKANDO,

– do kategorii podmiotów przetwarzających dane osobowe zaliczamy:

 • podmioty wykonujące czynności z zakresu IT, np.: operator poczty email, dysponent serwera pocztowego,
 • podmioty świadczące usługi księgowe.

SKANDO jako administrator danych osobowych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą kraje Unii Europejskiej, Liechtenstein, Islandia i Norwegia oraz nie przekazujemy do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W ramach ochrony danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • wniosek o dostęp do danych osobowych (zakres danych przetwarzanych wraz z kopią),
 • wniosek o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych,
 • wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • wniosek o wycofanie istniejącej zgody na przetwarzanie lub jej ograniczenie, przy czym czynności dokonane na podstawie Państwa zgody przed wpływem wniosku o jej cofnięcie lub ograniczenie, pozostają w mocy jako zgodne z prawem,
 • sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • skarga do organu nadzorczego.

Realizacja Państwa wniosku wymaga podania danych osobowych jednoznacznie wskazujących na podmiot oraz przedmiot żądania.

Z poważaniem

Zespół SKANDO

 

OPIS PROCESU BIZNESOWEGO

SKANDO świadczy usługi w zakresie kosmetyki ciała i zabiegów medycyny estetycznej. Celem firmy jest nawiązywanie długotrwałej relacji z klientem i wypracowywanie trwałych efektów.

Klienci są pozyskiwani następującymi kanałami:

 • Klienci odwiedzający salon z ulicy,
 • Klienci zgłaszający się poprzez formularz na stronie www,
 • Klienci zgłaszający się na zabiegi drogą telefoniczną,
 • Klienci zgłaszający się drogą mailową,
 • Klienci zgłaszający się poprzez Grupon (i inne wyspecjalizowane firmy promocyjne i sprzedażowe).

W zakresie umowy zawieranej z klientem SKANDO realizuje następujący pakiet usług:

 • ustalenie potrzeb i oczekiwań klienta w zakresie kosmetyki ciała i medycyny estetycznej,
 • weryfikacja możliwości i celowości wykonania odpowiednich zabiegów zgodnie ze stanem wiedzy personelu SKANDO uwzględniając ogólny stan zdrowia klienta na podstawie ustnych informacji przekazanych przez niego,
 • ustalenie z klientem planu zabiegów,
 • realizacja zabiegów,
 • okresowa weryfikacja satysfakcji klienta (po okresie 3, 6 i 9 m-cy) i oferowanie ewentualnych zabiegów utrwalających efekt lub uzupełniających wcześniejszą kurację.

W opisanym procesie biznesowym w celu realizacji umowy SKANDO zbiera i przetwarza następujące dane osobowe swoich klientów

Na etapie pierwszego kontaktu:

Dane umożliwiające zapisanie wizyty i nawiązanie kontaktu w celu potwierdzenia terminu. Najczęściej są to:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres email,
 • inne umożliwiające identyfikację i kontakt

Dana określające podstawowe informacje dotyczące preferencji i oczekiwań klienta dotyczących oferowanych usług. Są to najczęściej informacje dotyczące:

 • zakresu usług jakich wykonania klient oczekuje,
 • rodzaju rezultatu jaki klient spodziewa się osiągnąć,
 • charakteru problemów kosmetycznych z jakimi boryka się klient.

Powyższe dane gromadzone są i przetwarzane w systemie informatycznym służącym rejestracji klientów.

Na etapie pierwszej wizyty:

informacje szczegółowe na temat problemów kosmetycznych klienta. Są to najczęściej:

 • informacje o defektach skórnych,
 • Informacje o nadwadze,
 • informacje o owłosieniu na ciele,
 • inne pozwalające szczegółowo określi rodzaj zabiegu dla klienta

Informacje o ogólnym stanie zdrowia pozwalające ustalić  ewentualne przeciwskazania do wykonanie niektórych zabiegów. Są to najczęściej:

 • informacje o przebytych chorobach skóry,
 • informacje o chorobach przewlekłych,
 • informacje o zażywanych lekach,
 • informacje o ciąży,
 • Informacje o przebytych zabiegach chirurgicznych,
 • inne pozwalające ustalić zakres ewentualnych przeciwskazań.

Informacje powyższe gromadzone są w karcie klienta, która jest przechowywana w wersji papierowej w dokumentacji prowadzonej przez SKANDO oraz w wersji elektronicznej w systemie informatycznym służącym do rejestracji klientów.

W trakcie realizowanych zabiegów

Zbierane są informacje pozwalające ustalić rekcję organizmu klienta na wykonane zabiegi i zastosowane preparaty kosmetyczne. W szczególności są to dane dotyczące:

 • samopoczucia klienta,
 • pierwszych reakcji na zabiegi,
 • ewentualnych nieoczekiwanych lub niepożądanych odczuć lub reakcji organizmu.

Na etapie oceny efektów zabiegu oraz satysfakcji klienta (3. 6 i 9 m-cy po zabiegu)

Na tym etapie SKANDO zbiera informacje pozwalające ustalić długofalowe efekty zabiegów ich trwałość oraz ocenę rezultatów przez klienta odnośnie pierwotnych oczekiwań. Najczęściej są to:

 • Informacje o zmianach zaistniałych po wykonanych zabiegach,
 • informacje o ewentualnych skutkach niepożądanych,
 • informacje o innych niewystępujących wcześniej problemach lub nowych oczekiwaniach klienta,
 • inne informacje pozwalające ustalić potrzebę realizacji dodatkowych zabiegów lub zabiegów uzupełniających.

Powyższe dane wprowadzane są do systemu informatycznego służącego do rejestracji klientów.

Zasady bezpiecznego przetwarzania danych

W każdej chwili każdy klienta ma możliwość realizowania swoich praw wynikających
z obowiązujących przepisów dotyczących  ochrony danych osobowych. Sposób realizacji tych praw określa procedura wewnętrzna stanowiąca część dokumentacji RODO.

Wszyscy pracownicy firmy, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych klientów:

 • posiadają odpowiednie upoważnienia udzielone im przez firmę SKANDO,
 • złożyli pisemne oświadczenia o zachowaniu poufności,
 • zostali przeszkoleni z zakresu polityki bezpieczeństwa stosowanej przez SKANDO.

W trakcie realizacji procesu biznesowego SKANDO, w celu zapewnienia jago sprawności
i zgodności z prawem, do niektórych danych osobowych klientów firmy mogą mieć dostęp firmy zewnętrzne. Są to firmy  świadczące takie usługi jak:

 • obsługa księgowa,
 • obsługa poczty elektronicznej,
 • obsługa IT,
 • obsługa systemu informatycznego do rejestracji klientów,
 • obsługa techniczna strony internetowej SKANDO,
 • inne usługi, których SKANDO nie wykonuje samodzielnie ale korzysta z outsourcingu.

W każdym przypadku kiedy firma zewnętrzna współpracująca za SKANDO może mieć dostęp do danych osobowych SKANDO zawiera z nią umowę powierzenia danych osobowych.

 

REGULAMIN SALONU WILEŃSKA CLINIC

 1. Wileńska Clinic, ze stroną internetowa www.wilenskaclinic.pl oraz siedzibą w Warszawie na ul. Wileńskiej 29 lok.35 zwany dalej salonem Wileńska Clinic
 2. Godziny otwarcia salonu: od poniedziałku do piątku: 8:00-21:00 sobota: 8:00-17:00. W dni świątczne ustawowo wolne od pracy salon Wileńska Clinic jest nieczynny.
 3. Salon Wileńska Clinic oferuje szeroki i kompleksowy pakiet usług kosmetycznych i kosmetologicznych, fachowe porady i konsultacje kosmetologiczne, możliwość zakupu bonów podarunkowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług służących pielęgnacji urody.
 4. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika Salonu Wileńska Clinic o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Salon Wileńska Clinic nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu są rozpatrywane w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z odpowiednim kosmetologiem w salonie w ciągu 72h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.
 6. Zakup usługi w salonie Wileńska Clinic jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon Wileńska Clinic oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec salonu Wileńska Clinic.
 7. Ceny jak i treści zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.
 8. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.
 9. Karnety i zabiegi wykupione w salonie Wileńska Clinic na depilację laserową ważne są przez okres 12 miesięcy od daty wykonania pierwszego zabiegu jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty zakupu lub zgodnie z terminem widocznym na karnecie. Karnety i zabiegi wykupione na zabiegi pielęgnacyjne, modelujące, ujędrniające ważne są 6 miesięcy od daty wykonania pierwszego zabiegu, jednak nie dłużej niż 8 miesiecy od daty zakupu lub zgodnie z terminem widocznym na karnecie.
 10. Ważność karnetów salonu Wileńska Clinic zakupionych na portalu Groupon lub innych portalach promocyjnych określa termin widniejący na kuponie, przy czym aby zachować ważność kuponu Klient jest zobowiązany przed upływem wskazanej daty zarezerwować i wykonać usługę wraz z podaniem kodu zabezpieczającego.
 11. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami prezentowymi.
 12. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych w salonie Wileńska Clinic usług lub kosmetyków.
 13. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie salonu, Wileńska Clinic nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązuje kategoryczny zakaz wprowadzania zwierząt do salonu Wileńska Clinic.
 14. Za usługi świadczone w salonie Wileńska Clinic płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową, voucherami, lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 15. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób, salon Wileńska Clinic pobiera przedpłatę w wysokości min 50% wartości zarezerwowanych zabiegów. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem. Klient który dokonuje rezerwacji na wybrany zabieg w salonie Wileńska Clinic, otrzymuje powiadomienie mailowe 48h przed zabiegiem, jeżeli wcześniej salon otrzymał od Klineta  dane mailowe ze zgodą na otrzymywanie informacji tą drogą.
 16. Klient jest zobowiązany poinformować salon o odwołaniu/przełożeniu wizyty co najmniej 24h przed umówioną wizytą( telefonicznie, e-mail, lub sms). W przypadku nieodwołaniawizyty, zabiegi na które był zarezerwowany termin- przepadają. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. Odebrane połączenie przez pracownika salonu, lub otrzymany sms na numer +48 666 196 488. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: info@wilenskaclinic.pl. Nieskuteczne próby nie będą uznane.
 17. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W trosce o wysoką jakość usług w gabinecie, Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do zabiegu. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. W przypadku braku informacji dla personelu salonu i spóźnienia się Klienta powyżej 15 minut gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 18. W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika salonu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 19. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika salonu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu Kliencit mogą wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu. Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie w wersji papierowej lub na adres e-mail info@wilenskaclinic.pl. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym.
 20. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru), czy wydanego karnetu zabiegowego. W przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego konieczne jest udowodnienie zakupu reklamowanej usługi czy towaru.
 21. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.
 22. Zwroty i uznane reklamacje są wypłacane tylko i wyłącznie po osobistym podpisaniu protokołu reklamacyjnego w gabinecie kosmetycznym w formie gotówki – z potwierdzeniem przez reklamującego odbioru gotówki, chyba że była to płatność na portalu promocyjnym, wtedy płatność uzyskuje się w formie przelewu na konto przez ten portal promocyjny.
 23. Klient który posiada voucher, bon lub zaproszenie którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.
 24. Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg, konieczne jest jednak odwołanie wizyty z zachowaniem min. 24 godzin. Jeżeli 24-godzinne wyprzedzenie nie zostanie zachowane salon Wileńska Clinic ma prawo traktować usługę jako zrealizowaną. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, salon Wileńska Clinic traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu, bonu lub vouchera.
 25. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.
 26. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu Wileńska Clinic są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników. Każdy Klient maja prawo do wglądu do regulaminu i cennika usług salonu.
 27. Nie wystawiamy faktur VAT na podstawie paragonów fiskalnych dla podmiotów które posługują się numerem NIP, dlatego chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić wcześniej, przed wystawieniem paragonu fiskalnego.
 28. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 29. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i salon kosmetyczny. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Sprzedaż w Sklepie internetowym

 1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące się do Kart Podarunkowych (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Salony Wileńska clinic prowadzi sprzedaż Kart Podarunkowych. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Potwierdzenia zakupu Kart Podarunkowych, uprawniające do skorzystania przez Klienta z Usług na warunkach niniejszego Regulaminu, dostarczane są Klientowi wyłącznie w wersji elektronicznej. Salon Wileńska clinic nie pobiera żadnych opłat za dostawę ww. potwierdzeń zakupów.
 4. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
  1. urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (w wersji nie niższej niż: Firefox 76, Chrome 81, Microsoft Edge 81, Safari 13) z włączoną obsługą tzw. cookies,
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 5. Do otwarcia elektronicznej karty podarunkowej w formacie PDF (Portable Document Format) niezbędne jest darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inne oprogramowanie obsługujące ten format plików (np. przeglądarka Chrome).
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane działanie siły wyższej, bezprawnym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Składanie zamówień w Sklepie internetowym
  1. Zamówienie na Karty podarunkowe można złożyć w Sklepie internetowym z poziomu zakładki „Voucher podarunkowy ”.
  2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien kolejno:
  1. na stronie głównej www.wilenskaclinic.pl
  2. kliknąć przycisk „Kup Voucher” po czym przy wybranym Pakiecie Zabiegów lub Karcie Podarunkowej kliknąć dodaj do koszyka,
  3. wypełnić Formularz Zamówienia on-line zawierający następujące dane:
  II. ilość Zabiegów w ramach zamawianego Pakietu Zabiegów, albo wartość zamówionej Karty Podarunkowej,
  III. imię i nazwisko Klienta,
  IV. numer telefonu Klienta,
  V. adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta,
  4. kliknąć przycisk „Przej∂ż do płatności”,
  5. dokonać płatności za zamówiony Pakiet Zabiegów, bądź Kartę Podarunkową za pośrednictwem systemu płatności online Paynow (Mbank).
  3. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego
  1. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie Formularza Zamówienia on-line przyciskiem „Kup i Zapłać)”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty e-mail:
  1. e-mail od operatora płatności informujący o rozpoczęciu procesu płatności lub (oraz) e-mail od operatora płatności informujący o przyjęciu płatności i zaksięgowaniu wpłaty,
  2. e-mail od Sprzedawcy zawierający potwierdzenie przyjęcia jego oferty (dalej nazywany „Potwierdzeniem Zakupu”) drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia i jednocześnie potwierdzenie zawarcia z Klientem umowy sprzedaży Karty Podarunkowej,
  3. Wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie zakupu Karty Podarunkowej uprawniające do skorzystania z Usług Sprzedawcy na warunkach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
  4. Salon zastrzega, że ww. wiadomość e-mail zostanie przesłane Klientowi nie później niż w ciągu jednego (1) Dnia Roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
  1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Karty Podarunkowej, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu Karty Podarunkowej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Powyższe uprawnienie musi zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Sprzedawcy wskazany w Potwierdzeniu Zakupu.
  3. Wskazany powyżej 14-dniowy termin liczony jest od dnia, w którym Konsument otrzymał wiadomość e-mail. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsumentowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności. W takim wypadku dostarczone Konsumentowi Karta Podarunkowa zostają anulowane przez Sprzedawcę co nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony Konsumenta.
  5. Zwrot płatności na rzecz Konsumenta i anulowanie Karty Podarunkowej powinny nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
  6. Po upływie 14 dni od zakupu Konsument nie ma możliwości do otrzymania zwrotu środków. Karty Podarunkowe nie są wymienne na gotówkę oraz nie podlegają zwrotom.
 10. Reklamacje
  1. Salony zobowiązują się dostarczyć Karty Podarunkowe wolne od wad i ponoszą odpowiedzialność, jeżeli sprzedane Karty Podarunkowe mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z treści niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres lub e-mail Sprzedawcy wskazany w treści wiadomości e-mail.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i w tym zakresie posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów
  2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może uzyskać na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 12. Przetwarzanie danych osobowych
  1. W związku z zawieraniem umów sprzedaży na odległość (za pośrednictwem Sklepu internetowego) Salon przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w Polityce Prywatności i Cookie na stronie https://wilenskaclinic.pl/polityka-prywatnosci/.
  2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Salon należy przesyłać na adres info@wilenskaclinic.pl
 13. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Salonu Wileńska clinic można kierować na adres e-mail: info@wilenskaclinic.pl
  2. Salon Wileńska clinic zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W wypadku dokonania zmian w Regulaminie, wchodzą one w życie w terminie wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu opublikowanej na stronie internetowej www.wilenskaclinic.pl przy czym do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 – tekst jednolity).

DODATKOWE INFORMACJE

Wileńska Clinic deklaruje, że przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak, płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienie z punktu widzenie prowadzonej przez nas działalności.